SANATEX VS dóza 2,5 l

Pomocný prostředek k ochraně ran po řezu nebo jiném mechanickém poškození ovocných, okrasných a lesních dřevin.

Dostupnost Skladem
290,40 Kč 240 Kč bez DPH
SANATEX VS dóza 2,5 l

Od 12. 3. 2021 je SANATEX opět registrován i na Slovensku !

Pomocný prostředek k ochraně ran po řezu nebo po jiném mechanickém poškození ovocných, okrasných a lesních dřevin.

SANATEX VS je pasta hnědé (bílošedé) barvy, charakteristického zápachu, mísitelná s vodou, nehořlavá.

Výstražné symboly nebezpečnosti:

01348_k2xouwzj

Účinná látka / obsah: Vinyl-acetátová disperze 450 g / kg
Registrační číslo v České republice: 1532-1C
Registrační číslo ve Slovenské republice: 20-00988-PM
Držitel registrace: TORA, spol. s r.o., Olšík 583, 763 64 Spytihněv, ČR
Obsažené nebezpečné látky: Hexamethylentetramin (methenamin) 2,5% (CAS: 100-97-0)
Standardní věty o nebezpečnosti: H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Signální slovo: Varování

Pokyny pro bezpečné nakládání: P261: Zamezte vdechování aerosolů. P280: Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. P302 + P352: Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P333 + P313: Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. P501: Odstraňte obsah / znečištěný obal jako nebezpečný odpad.

Bezpečnostní opatření pro ochranu lidského zdraví, zdraví zvířat nebo životního prostředí: SP 1: Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod, zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest.

Doplňující informace: EUH401: Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptáků, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních makroorganismů a mikroorganismů a necílových rostlin.

Dávkování:

Plodina,
oblast použití
Škodlivý organismus,
jiný účel použití
Dávkování, mísitelnost OL Poznámka
lesní dřeviny Ochrana ran po mechanickém poškození

0,5 - 1 kg / 1 m2 ošetřené plochy

-

Nátěr, postřik

okrasné dřeviny Ochrana ran po řezu, ochrana ran po mechanickém poškození

0,5 - 1 kg / 1 m2 ošetřené plochy

-

Nátěr, postřik

ovocné dřeviny Ochrana ran po řezu, ochrana ran po mechanickém poškození 0,5 - 1 kg / 1 m2 ošetřené plochy - Nátěr, postřik

 

BALENÍ: Přípravek SANATEX VS se dodává v PP kbelících o objemu 10 l a v HDPE dózách o objemu 1 l a 2,5 l.

ROZSAH POUŽITÍ : Při ošetření poraněných stromů po řezu, po mechanickém poškození (těžba apod.) a po poškození zvěří (např. vytloukání) se prostředek aplikuje štětcem, kartáčem nebo vhodným postřikovačem v průběhu celého roku. SANATEX VS může být aplikován i při teplotě těsně nad bodem mrazu.

APLIKAČNÍ POZNÁMKY: SANATEX VS se používá zpravidla bez ředění, je mísitelný s vodou, ale zředěním se jeho účinnost podstatně snižuje. Před použitím důkladně promíchat.

  • Při sanaci poraněných stromů zvěří, mechanickým poškozením při těžbě a úpravách korun stromů se SANATEX VS nanáší na poraněná místa štětcem nebo kartáčem, případně stříkáním. K postřiku jsou vhodné ruční zádové postřikovače s membránovým čerpadlem a vířivou tryskou.
  • Doporučuje se při plnění postřikovače procedit SANATEX VS sítem postřikovače.
  • Prostředek může být nanášen i na vlhký (ne mokrý) podklad při teplotě nad +5°C. Po nanesení ale musí zaschnout, aby nebyl splaven deštěm.

DOBA POUŽITELNOSTI: 24 měsíců od data výroby při skladování v neporušených originálních obalech při teplotě +5 až 30°C. Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že se jeho chemické a fyzikální vlastnosti shodují s vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbory přípravku pro tento účel zajistí vlastník přípravku u akreditované laboratoře a prodlouženou dobu použitelnosti je povinen vyznačit na obalu přípravku.

LIKVIDACE, ČIŠTĚNÍ: Prázdné plastové obaly od přípravku se po důkladném vypláchnutí mohou předat k recyklaci do sběru nebo spálí ve schválené spalovně, vybavené dvoustupňovým spalováním s teplotou 1200 - 1400°C ve druhém stupni a s čištěním plynných zplodin. Všechny pomůcky, především postřikovače, musí být ihned po skončení práce důkladně vymyty vodou s přídavkem saponátu nebo 3% roztokem sody a poté čistou vodou. Zaschlý repelent lze velmi těžko odstranit. Oplachové vody se použijí na přípravu postřikové kapaliny. Zbytky přípravku se smísí s hořlavým materiálem (např. dřevěné piliny) a spálí se ve spalovně pro pevné látky.

SKLADOVÁNÍ, DOPRAVA: SANATEX VS  se skladuje v čistých, suchých a uzavřených skladech při teplotě od +5 do 30°C, oddělených od skladu s potravinami a krmivy. Při skladování a dopravě nelze palety stohovat. SANATEX VS se přepravuje krytými dopravními prostředky. Při venkovní teplotě pod 0°C musí být SANATEX VS přepravován vozidly vybavenými tepelnou izolací.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI: Při práci s přípravkem je nutné používat schválené ochranné pomůcky s přihlédnutím na způsob aplikace. Ochranný oděv označený grafickou značkou „ochrana proti chemikáliím“ (ČSN EN 13034+A1, ČSN EN ISO 13688), vhodný prostředek na ochranu očí (ČSN EN 166), čepici se štítkem nebo klobouk, ochranné rukavice označené grafickou značkou (piktogramem) pro chemická nebezpečí (ČSN EN 420+A1, ČSN EN 374-1), pracovní nebo ochranná obuv (ČSN EN ISO 20346, ČSN EN ISO 20347). Při práci s přípravkem SANATEX VS je zakázáno jíst, pít a kouřit. Po skončení práce je třeba umýt ruce vodou a mýdlem, doporučuje se ošetřit pokožku reparačním krémem.

PRVNÍ POMOC: Při zasažení očí vypláchnout velkým množstvím čisté (pitné) vody. Při potřísnění pokožky omýt vodou a mýdlem. Při náhodném požití přípravku vypláchnout postiženému ústa, podat mu 0,5 l vlažné vody a vyvolat zvracení, pokud je postižený při vědomí. Postižený, který požil SANATEX VS nebo má oči zasažené tímto přípravkem, musí být dopraven k lékaři.

UPOZORNĚNÍ: Výrobce ručí za kvalitu výrobku ve smyslu podnikové normy. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Doplňkové parametry

Kategorie: Ochrana dřevin po poškození
Hmotnost: 2.6 kg