DEXAFLAMM R 0,45 kg kartuše

Protipožární zábranový nátěr a tmel na kabelové rozvody a plasty. Těsnicí tmel v protipožárních aplikacích.

Dostupnost Skladem
181,50 Kč 150 Kč bez DPH 403,33 Kč / 1 kg
DEXAFLAMM R 0,45 kg kartuše

Protipožární zábranový nátěr a tmel na kabelové rozvody a plasty. Těsnicí tmel v protipožárních aplikacích.

DEXAFLAMM-R se používá jako protipožární nátěr nebo nástřik i jako protipožární těsnicí tmel. Je určen pro ochranu celoplastových kabelových izolací proti šíření plamene a požáru. Je vhodný pro nástřik požárních přepážek a ucpávek. Na povrchu chráněných předmětů vytváří pevnou, trvale pružnou a odolnou vrstvu, bránící přístupu vzduchu k podkladu.

Výstražné symboly nebezpečnosti:

01349_5y9pxbdq 01350_ykeyhfnr

Standardní věty o nebezpečnosti:

H351: Podezření na vyvolání rakoviny.
H361f: Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky.
H373: Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Signální slovo: Varování

Přípravek obsahuje tyto nebezpečné látky: olovnatá glazura (IČ: 082-001-00-6), oxid antimonitý (CAS: 1309-64-4), oxid zinečnatý (CAS:1314-13-2), hlinito-křemičité vlákno (IČ: 650-017-00-8), kyselina boritá (CAS: 10043-35-3)

DEXAFLAMM R je klasifikován: Carc. 2 - Karcinogenita, Repr. 2 - Toxicita pro reprodukci, STOT RE 2 - Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice, Aquatic Chronic 2 - Nebezpečný pro vodní prostředí

Pokyny pro bezpečné zacházení: P201: Před použitím si obstarejte speciální instrukce. P202: Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a neporozuměli jim. P260: Nevdechujte aerosoly. P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280: Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. P308 + P313: Při expozici nebo podezření na ni: vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P314: Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření P391: Uniklý produkt seberte. P405: Skladujte uzamčené. P501: Odstraňte obsah / znečištěný obal jako nebezpečný odpad.

CHRAŇTE PŘED MRAZEM ! PO ZMRZNUTÍ SE HMOTA TRVALE ZNEHODNOTÍ !

POUZE K ODBORNÉMU POUŽITÍ !

DEXAFLAMM-R odolává vlhkosti a může být aplikován i v exteriéru. Má fungicidní účinky, odolává plísním, mikrobiologickým škůdcům i půdní mikroflóře. Neobsahuje organická rozpouštědla, obsahuje nebezpečné látky, které můžou poškozovat zdraví. Je nutné používat při aplikaci schválené předepsané ochranné pomůcky.

DEXAFLAMM-R se aplikuje především nástřikem pomocí speciálních stříkacích zařízení. Menší plochy lze nanášet ručně, buď stěrkou nebo rukavicí.

PRVNÍ POMOC: Při nevolnosti ihned opusťte pracoviště, zasažené oči vypláchněte proudem vody a vyhledejte co nejdříve lékaře. Znečištěnou pokožku umyjte vodou a mýdlem a ošetřete reparačním krémem. Při požití vypijte alespoň půl litru vody, vyvolejte zvracení a ihned vyhledejte lékaře.

Doplňkové parametry

Kategorie: Protipožární hmoty
Hmotnost: 0.45 kg