S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

Po - Pá  7.00 - 15.00      ( 577 943 002      * tora@torasro.cz    

NOVINKY

arr3Přípravky STOPKUS a AVERSOL povoleny "na výjimku" na 120 dnů.OZNÁMENÍ - Dne 24. 4. 2020 bylo vydáno Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu... arr3Aktualizace dokumentů TERFIX PAktualizovány dokumenty k protipožární omítce TERFIX P - Nový certifikát, PoS, Technický list a...

Úvod » REPELENTY PROTI OKUSU » AVERSOL ředěný 2:1 - pouze pro profesionální použití


    

AVERSOL ředěný 2:1 - pouze pro profesionální použití

K nákupu je nutné doložit Osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s POR.

skladem

 

Dostupnost: skladem
cena bez DPH : 350,00 Kč
cena s DPH (21 %):
423,50 Kč

do košíku:
  ks  

POZOR, dle Nařízení ÚKZÚZ o povolení přípravku na ochranu rostlin AVERSOL pro omezené a kontrolované použití ze dne 28. 4. 2020 je třeba se řídit pokyny pro aplikaci dle tohoto nařízení.

 

Především je třeba dodržet PODMÍNKU PRO APLIKACI: Za 1 den může 1 pracovník ošetřit maximálně 200 sazenic přípravkem Aversol. Aplikaci postřikem lze provádět maximálně 6 hodin za den.

 

Repelentní přípravek k letní a zimní ochraně lesních a okrasných dřevin proti okusu zvěří a ohryzu krčků sazenic škodlivými hlodavci.

 

ŘEDĚNÝ AVERSOL 2:1 je pastovitá směs bílošedé barvy charakteristického zápachu. Je mísitelný s vodou, po zaschnutí je však již ve vodě nerozpustný. Obsahuje repelentní látku, je velmi trvanlivý, neškodný jehličnanům i listnáčům. Nepoškozuje ani mladé nevyzrálé letorosty.

 

Výstražné symboly nebezpečnosti:

  Účinná látka / obsah: THIRAM (tetramethylthiuramdisulfid) 37,5 g/kg
Registrační číslo: 1459-1
Držitel registrace: TORA, spol. s r.o., Olšík 583, 763 64 Spytihněv, ČR
Standardní věty o nebezpečnosti: H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci. H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Signální slovo: Varování

 

Pokyny pro bezpečné nakládání: P261: Zamezte vdechování aerosolů. P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280: Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. P333 + P313: Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. P391: Uniklý produkt seberte. P501: Odstraňte obsah / znečištěný obal jako nebezpečný odpad.

 

Bezpečnostní opatření pro ochranu lidského zdraví, zdraví zvířat nebo životního prostředí: SP 1: Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod, zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest.

 

Doplňující informace: EUH401: Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

 

Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptáků, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních makroorganismů a mikroorganismů a necílových rostlin.

 

Dávkování:

Plodina,
oblast použití
Škodlivý organismus,
jiný účel použití
Dávkování, mísitelnost OL Poznámka
Lesní dřeviny, okrasné dřeviny Letní a zimní okus zvěří, ohryz krčků sazenic škodlivými hlodavci

6 - 9 kg / 1000 ks sazenic (přípravek ŘEDĚNÝ AVERSOL 2:1)

-

Postřik

 

Dávku v rámci uvedeného rozpětí volíme podle intenzity předpokládaného výskytu. Je vhodné po 3-5 letém období nepřetržitého používání přípravku na stejné lokalitě provést záměnu za jiný přípravek s jinou účinnou látkou.

 

Nejvyšší počet aplikací: 2 x za vegetaci.

 

Aplikační dávka vody: Při aplikaci postřikem se přípravek ŘEDĚNÝ AVERSOL 2:1 již dále neředí.

 

BALENÍ: Přípravek ŘEDĚNÝ AVERSOL 2:1 se dodává v PP kbelících o objemu 10 l.

 

ROZSAH POUŽITÍ A APLIKAČNÍ POKYNY: Ochrana lesních a okrasných dřevin proti okusu zvěří a poškození krčků hlodavci. K postřiku vrcholových prýtů sazenic. Má tixotropní vlastnosti, které částečně snižují jeho stékavost, rychle zasychá.

 

 • Lze aplikovat i při teplotách těsně nad bodem mrazu, bez vlivu na odlupování nebo sprášení filmu.
 • Aplikace je možná i na vlhké (ne mokré) sazenice, musí však alespoň částečně zaschnout, aby nebyl splaven deštěm.
 • Správně aplikovaný přípravek snižuje nebezpečí okusu a ohryzu zvěří po dobu celého vegetačního období.
 • Před použitím je nutné AVERSOL důkladně promíchat.
 • K postřiku jsou vhodné ruční zádové postřikovače s membránovým čerpadlem a vhodnou plastovou tryskou s plným kuželem nebo nastavitelnou mosaznou tryskou.
 • Při plnění je třeba přípravek procedit sítem postřikovače.
 • Při úbytku tlaku zkontrolovat sítko v pistoli nebo trysku postřikovače a popřípadě vyčistit.

 

DOBA POUŽITELNOSTI: 24 měsíců od data výroby při skladování v neporušených originálních obalech při teplotě +5 až 30°C. Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že se jeho chemické a fyzikální vlastnosti shodují s vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbory přípravku pro tento účel zajistí vlastník přípravku u akreditované laboratoře a prodlouženou dobu použitelnosti je povinen vyznačit na obalu přípravku.

 

PŮSOBENÍ: Přípravek působí jako repelent proti zimnímu a letnímu okusu zvěří a ohryzu krčků sazenic škodlivými hlodavci. Účinnost přípravku je založena na odpudivém chuťovém účinku (hořká chuť), částečně pachovém repelentním účinku účinné látky Thiram, částečně odpudivě působícím zabarvením přípravku (žlutošedé až bílé barvy) a částečně zábranovým účinkem zaschlé vrstvy přípravku na ošetřených jehličnatých a listnatých dřevinách.

 

LIKVIDACE, ČIŠTĚNÍ: Prázdné plastové obaly od přípravku se po důkladném vypláchnutí mohou předat k recyklaci do sběru nebo spálí ve schválené spalovně, vybavené dvoustupňovým spalováním s teplotou 1200 - 1400°C ve druhém stupni a s čištěním plynných zplodin. Všechny pomůcky, především postřikovače, musí být ihned po skončení práce důkladně vymyty vodou s přídavkem saponátu nebo 3% roztokem sody a poté čistou vodou. Zaschlý repelent lze velmi těžko odstranit. Oplachové vody se použijí na přípravu postřikové kapaliny. Zbytky přípravku se smísí s hořlavým materiálem (např. dřevěné piliny) a spálí se ve spalovně pro pevné látky.

 

SKLADOVÁNÍ, DOPRAVA: AVERSOL se skladuje v čistých, suchých a uzavřených skladech při teplotě od +5 do 30°C, oddělených od skladu s potravinami a krmivy. Při skladování a dopravě nelze palety stohovat. AVERSOL se přepravuje krytými dopravními prostředky. Při venkovní teplotě pod 0°C musí být AVERSOL přepravován vozidly vybavenými tepelnou izolací.

 

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI: Při práci s přípravkem je nutné používat schválené ochranné pomůcky s přihlédnutím na způsob aplikace. Ochranný oděv označený grafickou značkou „ochrana proti chemikáliím“ (ČSN EN 13034+A1, ČSN EN ISO 13688), vhodný prostředek na ochranu očí (ČSN EN 166), čepici se štítkem nebo klobouk, ochranné rukavice označené grafickou značkou (piktogramem) pro chemická nebezpečí (ČSN EN 420+A1, ČSN EN 374-1), pracovní nebo ochranná obuv (ČSN EN ISO 20346, ČSN EN ISO 20347). Při práci s přípravkem AVERSOL je zakázáno jíst, pít a kouřit. Po skončení práce je třeba umýt ruce vodou a mýdlem, doporučuje se ošetřit pokožku reparačním krémem.

 

PRVNÍ POMOC: Při zasažení očí vypláchnout velkým množstvím čisté (pitné) vody. Při potřísnění pokožky omýt vodou a mýdlem. Při náhodném požití přípravku vypláchnout postiženému ústa, podat mu 0,5 l vlažné vody a 10 tablet medicinálního uhlí. Nevyvolávat zvracení ! Postižený, který požil AVERSOL nebo má oči zasažené tímto přípravkem, musí být dopraven k lékaři.

 

UPOZORNĚNÍ: Výrobce ručí za kvalitu výrobku ve smyslu podnikové normy. Protože okus zvěří je ovlivněn řadou vnějších vlivů (dostupností potravy, sněhovou pokrývkou, zazvěřením, zdravotním stavem zvěře apod.), výrobce neručí za případné poškození chráněných kultur zvěří. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Nebyl zatím přidán žádný názor. Přidejte svůj názor nebo dotaz jako první.

KONTAKTY

TORA, spol. s.r.o.

Adresa: Olšík 583

PSČ: 763 64 Spytihněv

Email: tora(a)torasro.cz

Telefon: +420 577 943 002

NWY0MD